Tarifs

Cours standard (15h)

Tarifs :

1 semaines 210€
2 semaines 420€
3 semaines 630€
4 semaines 840€
5 semaines 950€
6 semaines 1140€
7 semaines 1330€
8 semaines 1520€
9 semaines 1620€
10 semaines 1800€
11 semaines 1980€
13 semaines 2080€
12 semaines 2160€
24 semaines 3840€
28 semaines 4480€
30 semaines 4800€
32 semaines 5120€

Cours intensif (21h00)

Tarifs :

1 semaines 290€
2 semaines 580€
3 semaines 870€
4 semaines 1160€
5 semaines 1350€
6 semaines 1620€
7 semaines 1890€
8 semaines 2160€
9 semaines 2250€
10 semaines 2500€
11 semaines 2750€
12 semaines 3000€
16 semaines 3040€
20 semaines 3800€
24 semaines 4560€
28 semaines 5320€
32 semaines 6080€
36 semaines 6840€

Cours combi - standard 15h + cours particuliers

Tarifs :

1 semaines 350€
2 semaines 700€
3 semaines 1050€
4 semaines 1400€

Stage pour professeurs de français langue étrangère (20h)

Tarifs :

1 semaines 310€
2 semaines 620€
3 semaines 910€
4 semaines 1200€

Stage pour professeurs de français langue étrangère (25h)

Tarifs :

1 semaines 350€
2 semaines 700€
3 semaines 1030€
4 semaines 1360€